english  English  |   hanguo   한국어  |   russian  Русский
传感器直供热线 400-8508-330
沃天创新研发传感器、助力工业自动化升级

PC10压力芯体使用说明书

返回列表 来源: 发布日期: 2021.06.18

1 性能指标 

激励:10V、1.5mA

零点输出±2mV

灵敏度输出:≥45mV(10kPa)

            ≥60mV(其他量程)

非线性:±0.25%FS(BFSL)


2 外形尺寸


3 电气连接

    ①管腿引出(电压补偿)              ②管腿引出(电流补偿)               ③管腿引出(不补偿)

激励+(IN+)      5pin              激励+(IN+)          3pin             激励+(IN+)       3pin  

激励-(IN-)       1pin或6pin       激励-(IN-)           5pin             激励-(IN-)         1pin和6pin

输出+(OUT+)    2pin              输出+(OUT+)        2pin             输出+(OUT+)         2pin

输出-(OUT-)     4pin              输出-(OUT-)         4pin              输出-(OUT-)         4pin                          

 ④导线引出(4线)                  ⑤导线引出(5线,只限电流输出)

激励+(IN+)                      激励+(IN+)          

激励-(IN-)          蓝             激励-(IN-)           蓝、绿

输出+(OUT+)                    输出+(OUT+)        

输出-(OUT-)        白             输出-(OUT-)         

注:安全及注意事项

⑴ 选择易于操作、维护的地方进行安装,安装位置应尽量远离热源,振动源;

⑵ 通过阀门与管道连接,并与阀门之间保留一定的安全距离,防止阀门开启产生压力冲击;

⑶ 安装时应小心谨慎,避免产品受撞击而影响性能;

⑷ 波纹膜片切勿人为用异物触碰;

⑸ 请严格遵照说明书接线,接线错误会导致电路的损坏;

⑹ 如果在安装中遇到问题,请及时与厂家联系。


【相关推荐】

咨询热线

400-8508-330